Via EuropaUME.NETIP-OnlySvenska StadsnätCiscoÖresundskraft

Allmänna villkor routertjänst

1. Definitioner:
1.1 Kunden – Den fysiska person som undertecknat avtalet på första sidan.

1.2 Bredbandsson – Bredbandsson AB, Rattgatan 7B, 261 51 Landskrona.
Orgnr: 556780-7507

1.3 Routertjänst – Avser produkter som Kunden hyr av Bredbandsson AB med tillhörande tjänsteabonnemang.

1.4. Tjänsteabonnemang/Tjänsten – Avser den supporttjänst som Bredbandsson erbjuder.

1.5 Hårdvara – Avser den hårdvara som Kund hyr ifrån Bredbandsson.

2. Allmänt & Omfattning

Dessa villkor gäller för Kundens köp av tjänsteabonnemang.

3. Avtalstid tjänsteabonnemang

Total avtalstid framgår av det avtal som kunden tecknat med Bredbandsson.

Uppsägningstiden är en (1) kalendermånad.

4. Ångerrätt

Kunden har enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att varan levererats. Vid nyttjande av ångerrätt ska Kunden kontakta Bredbandssons kundtjänst för information och förfarande.

5. Garantier

Produkter som ingår i Routertjänsten har en garanti som gäller tjugofyra (24) månader från det datum avtalet signerats.

6. Service

6.1 Bredbandsson har möjlighet att ge service på distans under gällande avtalstid.

6.2 Kunden åtar sig att utan dröjsmål att kontakta Bredbandsson vid fel på hårdvara.

6.3 Bredbandsson äger rätt att utföra löpande kontroller och service på distans.

7.Betalning och fakturering

7.1 Månadsavgiften för tjänsteabonnemanget skall erläggas månadsvis i förskott.

7.2 Fakturering och betalning av Tjänsteabonnemanget sker via autogiro, e-postfaktura eller pappersfaktura. Om kund väljer pappersfaktura eller epost förbehåller sig Bredbandsson rätten att ta ut en administrativ avgift per fakturautskick.

7.3 Vid försenad betalning har Bredbandsson rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen samt ersättning för betalningspåminnelse och inkassokostnad.

7,4 Bredbandsson äger rätten att justera avgiften för Tjänsteabonnemanget för avtal som löper tillsvidare. Bredbandsson skall i dessa fall informera Kunden om förestående ändring av tjänsteavgiften minst en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Om Kunden inte vill godta ändringen så kan Kunden säga upp avtalet från det att ändringen träder i kraft.

8.Avtalets upphörande

8.1 Kunden har avtalstid enligt punkt 3.

8.2 Bredbandsson har rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal om Kunden:
(1) inställer sina betalningar, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt finnes vara i obestånd.
(2) Inte erlägger samtliga utestående avgifter inom 30 dagar efter skriftlig påminnelse.

8.3Vid avtalets upphörande har kunden rätt att köpa ut hårdvara. Hårdvara kan köpas för 699 SEK. Om hårdvara inte köps, skall all hårdvara och levereras tillbaka till Bredbandsson.

9. Personuppgifter

9.1 Bredbandsson AB är personuppgiftsansvarig för behandling av Kundens personuppgifter som är relevanta för att kunna leverera Tjänsten. Bredbandsson kommer att använda uppgifterna för att kunna fullgöra sina åtaganden mot Kunden för att kunna leverera Tjänsten (b.la administration, kundservice, marknadsföring av nya produkter). Bredbandsson kommer även att använda uppgifterna för fullgörande enligt lag och eventuellt myndighetsbeslut.

9.2 Kunduppgifter kan komma att lämnas ut till samarbetspartners, närstående bolag.

9.3 Bredbandsson hanterar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)